Херсонська гімназія №2 Херсонської міської ради

 

 

 


Освітні програми

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Херсонської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів № 2
Херсонської   міської  ради          
Протокол  від  30.05.2020 р. №5

 
                      
Освітня програма
 
Херсонської загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів № 2
Херсонської міської ради
 
на 2020– 2021  навчальний рік
 
 
Освітня програма Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2  Херсонської міської ради є наскрізною оскільки охоплює освіту на  І (початкова середня освіта) та ІІ (базова середня освіта) рівнях. Програма розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462 та від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та на підставі типових освітніх програм затверджених наказами МОН України від 21.03.2018 № 268 та від 20.04.2018 №№ 405, 407 «Про затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти».
Освітня програма визначає:
-           загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (додатки 1-3);
-           вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою;
-           рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
-           очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН).
 
Обґрунтування мети та цільових завдань освітньої програми.
Мета освітньої програми є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності  
Початкова освіта: всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.
Базова освіта: розвиток природних позитивних нахилів і здібностей, обдарувань, творчого мислення, оволодіння вміннями самостійної пізнавальної діяльності; досконале володіння рідною мовою; засвоєння знань з базових дисциплін; формування національної гідності й громадянської позиції; виховання соціально-психологічної готовності до набуття професії та активної участі у продуктивній праці.
 
Цільові завдання освітньої програми:
Формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:
-         вільне володіння державною мовою;
-         здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
-         математична компетентність;
-         компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
-         інноваційність;
-         екологічна компетентність;
-         інформаційно-комунікаційна компетентність;
-         навчання впродовж життя;
-         громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
-         культурна компетентність;
-         підприємливість та фінансова грамотність;
-         інші компетентності, передбачені стандартом освіти.
     Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.
 
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів складає 805 годин/навчальний рік. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2–4-х класів складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5–9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.
Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у Робочому навчальному плані Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 Херсонської міської ради на 2019/2020 навчальний рік.
 
Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової  та базової середньої освіти.
Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).
Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.
Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової та базової середньої освіти за інших умов.
 
Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
 
Для 1-2-х класів
Для 3-4-х класів
Для 5-9 класів
 
 
 
Мовно-літературна
Іншомовна
Математична
Я досліджую світ Технологічна
Інформатична
Мистецька
Фізкультурна
Мови і літератури
Суспільствознавство
Мистецтво
Математика
Природознавство
Технології
Здоров’я і фізична культура
Мови і літератури
Суспільствознавство
Мистецтво
Математика
Природознавство
Технології
Здоров’я і фізична культура
 
 
 
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у навчальних програмах, обраних для викладання предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану (додатки 1,2 до робочого навчального плану).
У школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).
 
Форми організації освітнього процесу.
Початкова освіта
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.
Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.
Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.
Базова освіта
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:
-       формування компетентностей;
-       розвитку компетентностей;
-       перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
-       корекції основних компетентностей;
-       комбінований урок.
Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.
З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-9 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.
Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.
Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.
Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).
Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.
Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.
Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.
 
Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:
1)    кадрове забезпечення освітньої діяльності;
2)    навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
3)    матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
4)    якість проведення навчальних занять;
5)    моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
1)    оновлення методичної бази освітньої діяльності;
2)    контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
3)    моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища школи;
4)    створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.
Очікувані результати навчання здобувачів початкової та базової середньої освіти.
Початкова освіта
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.
 
Базова освіта
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.
 
№ з/п
Ключові компетентності
Компоненти
 
 
 
1
Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами
Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.
Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.
Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
 
 
 
2
Спілкування іноземними мовами
Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.
Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.
Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
 
 
 
3
Математична компетентність
Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.
Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.
Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
 
 
 
4
Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.
Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях
Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
 
 
 
5
Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.
Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.
Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
 
 
 
6
Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.
Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.
Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
 
 
 
7
Ініціативність і підприємливість
Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.
Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.
Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
 
 
 
8
Соціальна і громадянська компетентності
Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.
Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
 
 
 
9
Обізнаність і самовираження у сфері культури
Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.
Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
 
 
 
10
Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.
Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя
 
 
 
 
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.
 
 
 
Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:
організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
предмети за вибором;
роботу в проектах;
позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.
 
Наскрізна лінія
Коротка характеристика
 
 
Екологічна безпека й сталий розвиток
Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.
Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
 
Громадянська відповідальність
Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
 
Здоров'я і безпека
Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
 
 
Підприємливість і фінансова грамотність
Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).
Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.
 
 
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.
 

Освітня програма передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом початкової та базової загальної середньої освіти.
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА
до робочого навчального плану
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2
Херсонської міської ради
з українською мовою навчання
 
Тип навчального закладу: загальноосвітній
 
Школа І ступеня
Всього
Клас
1
2
3
4
4
Кількість учнів
24
19
24
30
     97
 
 
Школа ІІ ступеня
Всього
Клас
5
6
7
8
9
5
Кількість учнів
23
23
15
24
18
103
 
 
Всього по школі планується  9 класів, 200 учнів.
 
      Робочий навчальний план на 2019-2020 навчальний рік Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 Херсонської міської ради  складено з урахуванням основних вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України,  Положення про загальноосвітній навчальний  заклад, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти,   листа Міністерства освіти і науки України «Про структуру 2019/2020 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,     № 749/01-40 від 24.07. 2018 року.
Робочий навчальний план розроблено:
для 3-4 класів – Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти І ступеня затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018   № 407
- для 5-9 класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня затверджена  наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018      № 405  
          Навчальний план складається з двох частин: інваріантної та варіативної.
         Інваріантна складова сформована на державному рівні і спрямована на забезпечення соціально необхідного для кожного учня обсягу рівня знань, умінь і навичок.    
Години фізичної культури в 1-9 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682, від 05.02.2009 №66 та від 27.08.2010 №834).
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015     № 518 назву предмета «Світова література» змінено на «Зарубіжна література».
          
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
 
Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - «День знань» - і закінчується не пізніше  1 липня.
          Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
- І семестр – з 01 вересня по 24 грудня;
- ІІ семестр – з 11 січня по 8 червня.
Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
- осінні з 28 жовтня по 01 листопада;
- зимові з 25 грудня по 10 січня;
- весняні з 29 березня по 04 квітня.
      Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61  «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» і будуть проводитись упродовж навчального року. Проведення навчальних екскурсій та практики передбачає створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження  учнями явищ природи, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу.
              Закінчується навчальний рік  проведенням  підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів  та  державної підсумкової атестації випускників початкової та  основної школи. Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.
     З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з  управлінням освіти Херсонської міської ради та СЕС можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.
              Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.
              Розклад дзвоників складено відповідно до державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів:
             початок занять – о 8 годині 30 хвилин,
               зарядка    -     8.15 – 8.30.
 
Тривалість уроків:
               у 1 класі     –       35 хвилин,
               у 2 - 4 –х     –      40 хвилин, 
               у 5- 9 класах  –   45  хвилин.
 
 
 
Розклад дзвоників
 
з/п
Початкова школа
1 клас
                         2-4 класи
урок
перерва
урок
перерва
1
8.30 – 9.05
20 хв.
8.30 – 9.10
15 хв.
2
9.25 – 10.00
40 хв.
9.25 – 10.05
20 хв.
3
10.40 –11.15
20 хв.
10.25 –11.05
20 хв.
4
11.35 – 12.10
20 хв.
11.25– 12.05
10 хв.
5
12.30 – 13.05
 
12.15 – 12.55
 
 
         
 
 
з/п
Основна школа
5-9 класи
урок
перерва
1
8.30-9.15
10 хв.
2
9.25-10.10
10 хв.
3
10.20-11.05
20 хв.
4
11.25-12.10
                          20 хв.
5
12.30-13.15
10 хв.
6
13.25-14.10
10 хв.
7
14.20-15.05
10 хв.
 
         
 
Поділ класів на групи відбувається відповідно до нормативів, затверджених  наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. № 128, з наповненням понад 27 учнів при вивченні інформатики, англійської, французької та російської мови.
 

ШКОЛА  І  СТУПЕНЯ
        
          Варіативна частина навчального плану початкової школи реалізується шляхом  введення додаткових годин для  індивідуальних та групових занять:
● введення курсу «Права дитини» у 1-4 класах по 1 годині,
● індивідуальних та групових занять з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень та обдарованими дітьми: у 1-4 класах по 1 годині на тиждень.
 ● Підсилення курсу «Українська мова. Навчання грамоти» у 1 класі – 1 година на тиждень.
У 1-4-х класах з метою ознайомлення молодших школярів із правами дитини, які гарантуються Конвенцією ООН, сприяння осмисленню ними найважливіших гарантованих державою законів, спрямованих на захист прав дітей, формуванню правового світогляду учнів, розумінню прав і свобод людини, розвитку ціннісних орієнтирів, ідеалів та переконань введено курс за вибором «Права дитини». Зазначений курс зорієнтований на формування в дітей молодшого шкільного віку правової культури, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків, поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися їх. 
         Вивчення курсу сприятиме усвідомленню необхідності розбудови правової держави, вихованню в молодших школярів необхідності дотримання правових обов'язків як важливої умови профілактики правопорушень і шкідливих звичок.
   
 
 
ШКОЛА  ІІ СТУПЕНЯ
        Варіативна частина  основної школи, згідно моніторингу потреб учнів школи та  результатів тестування батьків і учнів, реалізується шляхом:
● відведення годин на збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової:
-     англійська мова 6-8 клас – по 1 год.
-     українська мова 8 клас – 1 год.
-     основи здоров'я 9 клас – 1 год.
● введення курсів за вибором  «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» у 5 класі, «Живи за правилами» у 5,6 класах, «Практикум з правопису української мови» у 8-9 класах, «Російська мова» у 5-6 класах, «Права дитини» 1-4 класи, «Світ професій» у 8 класі.
 
 
ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ  ГОДИН  НАВЧАЛЬНОГО  ЧАСУ
 
для 1, 2 класу
 
 
Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
 
1 клас
клас
 
ІНВАРІАНТНА  СКЛАДОВА
 
Мови і літератури
(мовний і літературний компоненти)
 
Українська мова
7
7
 
Літературне читання
 
Англійська мова
2
3
 
Математика
Математика
4
4
 
 
 
Я досліджую світ
Природознавство
1
1
 
 
Основи здоров'я
1
1
 
 
Я у світі
1
1
 
 
Мистецтво
Музичне мистецтво
1
1
 
 
Образотворче мистецтво
1
1
 
 
Технології
Трудове навчання
1
1
 
 
 Інформатика
-
1
 
 
Здоров'я і фізична культура
Фізична культура
3
3
 
 
УСЬОГО:
19+3*
21+3*
 
 
ВАРІАТИВНА     СКЛАДОВА
 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
1
1
 
Курс за вибором  «Права дитини»
-
-
 
 
Українська мова (підсилення предмета інваріантної складової)
 
 
1
 
1
 
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня
20
22
 
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
23
25
 
 
 
 
 
ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ  ГОДИН  НАВЧАЛЬНОГО  ЧАСУ
 
для 3,4 класів
Складено за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти І ступеня затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018  № 407  
 
Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
 
3 клас
4 клас
 
ІНВАРІАНТНА  СКЛАДОВА
 
Мови і літератури
(мовний і літературний компоненти)
 
Українська мова
4/3
4/3
 
Літературне читання
3/4
3/4
 
Англійська мова
2
2
 
Математика
Математика
4
4
 
Природознавство
Природознавство
2
2
 
 
Основи здоров'я
1
1
 
Суспільствознавство
Я у світі
1
1
 
Мистецтво
Музичне мистецтво
1
1
 
Образотворче мистецтво
1
1
 
Технології
Трудове навчання
1
1
 
 Інформатика
1
1
 
Здоров'я і фізична культура
Фізична культура
3
3
 
УСЬОГО:
21+3*
21+3*
 
ВАРІАТИВНА     СКЛАДОВА
 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
2
2
 
Курс за вибором  «Права дитини»
1
1
 
 
Індивідуальні та групові заняття
 
1
1
 
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня
22
22
 
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
26
26
 
Граничний обсяг домашнього завдання                          
70 хв.
70 хв.
 
           
 
 
 
ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ  ГОДИН  НАВЧАЛЬНОГО  ЧАСУ
для 5,6,7 класів 
Складено за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця 10
Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
5 клас
6 клас
7 клас
ІНВАРІАНТНА  СКЛАДОВА
Мови і літератури
Українська мова
3,5
3,5
2,5
Українська література
2
2
2
Перша іноземна мова (англійська)
3
2
2
Друга іноземна мова (французька)
2
2
2
Зарубіжна література
2
2
2
Суспільствознавство
Історія України (Вступ до історії)
1
1
1
Всесвітня історія
-
1
1
Основи правознавства
-
-
-
Мистецтво
Музичне мистецтво
1
1
1
Образотворче мистецтво
1
1
1
 
Мистецтво
-
-
-
Математика
Математика
4
4
-
Алгебра
-
-
2
Геометрія
-
-
2
Природознавство
Природознавство
2
-
-
Біологія
-
2
2
Географія
       -
2
2
Фізика
-
-
2
Хімія
-
-
1,5
Технології
Трудове навчання
2
2
1
Інформатика
1
1
1
Здоров’я і фізична культура
Основи здоров’я
1
1
1
Фізична культура
3
3
3
                                                               Разом:
25,5+3
27,5+3
29 +3
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
2,5
3,5
2
Факультатив «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»
0,5
-
-
Курс за вибором «Російська мова»(за заявами батьків та рішенням Педагогічної ради(протокол №6 від 29.05.2018р.))
1
1
1
Англійська мова (підсилення предмета інваріантної складової)
 
1
1
Факультатив «Вчись думати»
-
       0,5
-
Факультатив «Живи за правилами»
1
1
 
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня
28
31
31
Всього (без урахування поділу класів на групи)
28+3
31+3
31+3
Граничний обсяг домашнього завдання
150 хв.
180 хв.
150 хв.
           
 
 
ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ  ГОДИН  НАВЧАЛЬНОГО  ЧАСУ
для 8,9 класів
Складено за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018  № 405, таблиця 12 
Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
8 клас
9 клас
ІНВАРІАНТНА  СКЛАДОВА
Мови і літератури
Українська мова
2
2
Українська література
2
2
Перша іноземна мова (англійська)
2
2
Російська мова
2
2
Зарубіжна література
2
2
Суспільствознавство
Історія України (Вступ до історії)
1,5
1,5
Всесвітня історія
1
1
Основи правознавства
-
1
Мистецтво
Музичне мистецтво
-
-
Образотворче мистецтво
-
-
Мистецтво
1
1
Математика
Математика
-
-
Алгебра
2
2
Геометрія
2
2
Природознавство
Природознавство
-
-
Біологія
2
2
Географія
2
1,5
Фізика
2
3
Хімія
2
2
Технології
Трудове навчання
1
1
Інформатика
2
2
Здоров’я і фізична культура
Основи здоров’я
1
1
Фізична культура
3
3
                                                               Разом:
29,5+3
31+3
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
3,5
2
Факультатив «Французька мова»
2
 
Англійська мова (підсилення предмета інваріантної складової)
1
1
Курс за вибором «Практикум з правопису української мови»
-
1
Факультатив «Світ професій»
0,5
-
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня
32
32
Всього (без урахування поділу класів на групи)
33+3
33+3
Граничний обсяг домашнього завдання
150 хв.
150 хв.
 
 
Поділ класів на групи при вивченні предметів
у 2019-2020 навчальному році
 
з/п
Предмет
Клас
Кількість
учнів
Кількість
груп
1.
 
Англійська  мова
 
 
1
 
24
1
 
2
 
19
1
 
3
 
24
1
 
4
 
30
2
 
2.
 
 
 
Інформатика
 
2
 
19
2
 
3
 
24
2
 
4
 
30
2
 
  


Використання  варіативної  складової  у  2020-2021 н. р.
з/п
Назва факультативу, курсу за вибором
Клас
Кількість годин
Програма, ким, коли затверджена
 
Підсилення предметів інваріантної складової
1.
Англійська мова
6
1
ІНОЗЕМНА МОВА «Програма для загально-освітніх навчальних закладів» (5—9 класи)
2
Англійська мова
7
1
ІНОЗЕМНА МОВА «Програма для загально-освітніх навчальних закладів» (5—9 класи)
3.
Англійська мова
8
1
ІНОЗЕМНА МОВА «Програма для загально-освітніх навчальних закладів» (5—9 класи)
4.
Англійська мова
9
1
ІНОЗЕМНА МОВА «Програма для загально-освітніх навчальних закладів» (5—9 класи)
5.
Українська мова
9
1
Програма «Українська  мова  для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання»(5-9 класи). Київ – 2015
6.
Українська мова. Навчання грамоти
1
1
Програма «Українська мова» 1 клас
Всього:                                            6 год.
Факультативи
1.
Світ професій
8
0,5
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І.Д.Бех (науковий консультант), О.В.Мельник, Л.А.Гуцан, С.М.Дятленко, О.Л.Морін, І.І.Ткачук,  О.В.Скалько, М.Л.Шабдінов. – К.: Мегапринт, 2008.
2.
Вчись думати
6
0,5
«Вчись думати» факультативний курс.
Укладач: Глушко М.Г.
3.
Французька мова
8,9
по 2 год.
Іноземна мова (німецька мова, французька, іспанська) за три роки. Програма факультативного курсу. Укладачі: Л.М. Варламова, Т.Б.Оболенська, О.Х. Вознюк, учителі Комунального закладу «Луганський ліцей іноземних мов».
Всього:                                            3  год.
Курси за вибором
1.
Російська мова
5,6,7
5 кл. – 1
6кл. – 1
7 кл. – 1
Русский  язык 5-9  классы Программы для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения (факультативный  курс). Укладач: О. Ю. Крюченкова
2.
Права дитини
1-4
4
«Права дитини», для 1—4 класів,
вт.. Мовчун А.І., Харсіка Л.І.
3.
Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку
5
0,5
Програма «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку», автор Заворотнюк А.В.
4.
 Живи за правилами
5,6
5 кл.-1
6 кл.-1
Програма факультативу з правознавства  «Живи за правилами». Укладач: Ремех Т.
5.
Практикум з правопису української мови
9
1
Програма факультативного курсу «Практикум з правопису української мови» (8-9 класи)(автори: С.А.Омельчук, М.В. Чаловська)
Всього:
8,5 год.
 
Індивідуальні та групові заняття
1
Математика
1
0,5
Математика. програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класів.
2
Українська мова
1
0,5
Українська мова. програма для ЗНЗ
 для 1-4 класів.
3
Математика
2
0,5
Математика. програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класів.
4
Українська мова
2
0,5
Українська мова. програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класів.
5
Математика
3
0,5
Математика. програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класів.
6
Українська мова
3
0,5
Українська мова. програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класів.
7
Математика
4
0,5
Математика. програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класів;
8
Українська мова
4
0,5
Українська мова. програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класів.
Всього:                                            4 год.
 
  
 
Система використання годин варіативної складової для поглибленого вивчення предметів:
Предмет
Клас
2017/18 н. р.
2018/2019 н.р.
2019/2020 н.р.
К-ть класів
К-ть учнів
К-ть годин
К-ть класів
К-ть учнів
К-ть годин
К-ть класів
К-ть учнів
К-ть годин
Українська мова
1
1
26
1
1
22
1
1
24
1
Англійська мова
6
1
24
1
1
17
1
1
23
1
Англійська мова
7
1
14
1
1
24
1
1
15
1
Англійська мова
8
1
24
1
1
24
1
1
24
1
Англійська мова
9
1
23
1
1
20
1
1
18
1
Основи здоров'я
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 


 
курсів за вибором:
Назва курсу за вибором
Клас
2017/18 н.р.
2018/19 н.р.
2019/2020 н.р.
К-ть класів
К-ть учнів
К-ть годин
К-ть класів
К-ть учнів
К-ть годин
К-ть класів
К-ть учнів
К-ть годин
Російська мова
5
1
21
0,5
1
19
1
1
23
1
Російська мова
6
1
24
2
1
17
1
1
23
1
Російська мова
7
1
14
2
-
-
-
1
15
1
Права дитини
1
1
26
1
1
22
1
-
-
-
Права дитини
2
1
29
1
1
23
1
-
-
-
Права дитини
3
1
23
1
1
31
1
1
24
1
Права дитини
4
1
22
1
1
22
1
1
30
1
Міфологія
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Міфологія
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Живи за правилами
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Живи за правилами
5
-
-
-
1
19
1
1
23
1
Живи за правилами
6
-
-
-
1
17
1
1
23
1
Практикум з правопису укр. мови
8
1
24
1
1
16
1
-
-
-
Практикум з правопису укр. мови
9
1
23
1
1
20
1
1
18
1
Етика
5
1
21
1
-
-
-
-
-
-
Етика
6
1
24
1
-
-
-
-
-
-
 
 


 
факультативів: 
Назва факультативу
Клас
2017/18 н.р.
2018/2019 н.р.
2019/2020 н.р.
К-ть класів
К-ть учнів
К-ть годин
К-ть класів
К-ть учнів
К-ть годин
К-ть класів
К-ть учнів
К-ть годин
Психологія спілкування
6
-
-
-
-
-
-
-
--
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Світ професій
8
1
24
1
1
16
0,5
1
24
0,5
Вчись думати
6
1
24
0,5
1
17
0,5
1
23
0,5
Розвиваючі ігри
7
1
14
1
-
-
-
-
-
-
 
 
 
Узагальнена інформація щодо
використання годин варіативної складової
у 2019/2020 н.р.
 
Загальна кількість годин варіативної складової, визначена робочим навчальним планом
Використання по факту (години)
8-9 класи
8-9 класи
профільні предмети
інші непрофільні предмети
Класів
Годин
2
5,5
---
5,5
 
 
 
 
Директор школи                                                                             В.А. Хоменко