Херсонська гімназія №2 Херсонської міської ради

 

 

 


Статут закладу освіти

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

05.08.2020 №2443

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Херсонської гімназії №2

Херсонської міської ради

 

м. Херсон

2020 рік

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Херсонська гімназія №2 Херсонської міської ради (далі – гімназія №2) є правонаступником Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 Херсонської міської ради.

1.2. Гімназія №2 є комунальним закладом загальної середньої освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової та базової середньої освіти. У закладі освіти створено та функціонує структурний підрозділ – початкова школа.

1.3. Засновником   гімназії №2  є Херсонська міська рада (далі –  Засновник). Засновник делегує окремі функції уповноваженому ним органу – управлінню освіти Херсонської міської ради.

1.4. Гімназія №2 має повне та скорочене найменування:

- повне:  Херсонська гімназія №2 Херсонської міської ради;

- скорочене: гімназія №2.

1.5. Місцезнаходження гімназії №2: УКРАЇНА, 73027  МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, 1, телефон: 46 95 38, e-mail :  shkola2-ks@ukr.net.

1.6. Гімназія №2  є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами, може мати реєстраційні  рахунки в органах Державного казначейства, рахунок в установі банку, самостійний баланс або обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради.

1.7. Гімназія №2  є неприбутковим закладом, утримання якого здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.8. Гімназія №2  може створювати у своєму складі класи з вечірньою, заочною, дистанційною, мережевою формою навчання, класи з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Гімназія №2  може організовувати такі форми здобуття освіти як екстернат та педагогічний патронаж.

Гімназія №2  для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

1.9. Основним видом діяльності гімназії №2 є освітня діяльність, що здійснюється на таких рівнях: початкова освіта та базова середня освіта.

1.10. Гімназія № 2 функціонує з метою:

- забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь інших людей і суспільства;

- формування в учнів компетентностей, визначених державними стандартами.      

1.11.  Завданнями гімназії № 2 є:

-    створення умов для здобуття початкової та базової середньої освіти на

рівні державних стандартів;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов`язків людини і громадянина;

- сприяння гармонійному розвитку особистості здобувачів освіти, його здібностей і обдарувань;

- упровадження та здійснення профорієнтаційної роботи зі здобувачами освіти;

- реалізація права осіб з особливими освітніми проблемами на здобуття базової середньої освіти;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного  здоров`я здобувачів освіти.

          1.12. Гімназія №2  у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Кодексом законів про працю, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», спеціальними законами, постановами Верховної Ради України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, наказами та листами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Херсонської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, розпорядчими документами управління освіти і науки Херсонської обласна державна , наказами управління освіти Херсонської міської ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.13. Освітній процес у гімназії № 2 здійснюється державною мовою.

1.14. Гімназія №2 несе відповідальність перед здобувачами освіти, управлінням освіти Херсонської міської ради, Херсонською міською радою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- реалізацію завдань повної загальної середньої освіти, визначених законами України;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни;

- прозорість, інформаційну відкритість гімназії.

1.15. Гімназія №2 має організаційну, академічну, фінансову та кадрову

 автономію.

1.16. Автономія гімназії №2  визначається її правом:

- брати участь у встановленому порядку в моніторингу якості освіти;

- проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;

- самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

- самостійно формувати освітню програму;

- на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

- планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку гімназії №2;

- спільно із закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами вести науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу в порядку, визначеному чинним законодавством;

- на правах оперативного управління володіти рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством України та цим Статутом;

-  отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб у порядку, визначеному законодавством;

- залишати у своєму розпоряджанні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

-  розвивати власну матеріально-технічну базу;

-  впроваджувати експериментальні програми;

-  самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

- встановлювати власну символіку та атрибути;

- користуватися пільгами, передбаченими державою;

-  брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

-  встановлювати форму для здобувачів освіти;

-  здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.17. Гімназія №2  зобов’язана:

-  реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

- здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої в установленому законодавством порядку;

- задовільняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування гімназії №2, в здобутті початкової та базової загальної середньої освіти;

-  за потреби, створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

-  забезпечувати єдність навчання та виховання;

-  створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

- проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначені спеціальним законодавством;

- забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

- охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників гімназії №2;

-  додержуватися фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

- забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка.

1.18.У  гімназії №2  створюються та функціонують:

- методичні об`єднання вчителів: природничо-математичного циклу, суспільно-гуманітарних наук, початкових класів, класних керівників, творчі групи (за запитами  гімназії №2, нахилами  та  побажаннями вчителів);

- може  створюватися творча група вчителів із провадження  експерименту.

          1.19. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату гімназії №2 або штату закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.20. Відносини гімназії №2 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами та договорами, укладеними відповідно до чинного законодавства України.

1.21. Зарахування до гімназії №2 здійснюється відповідно до наказу директора гімназії №2, що видається на підставі заяви одного з батьків здобувача освіти або особи, що його замінює. До заяви додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини або документ,  що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

- оригінал або копія медичної довідки встановленого зразка;

- оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини або особи, що його замінює до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з інклюзивно-ресурсного центру.

1.22. До гімназії №2 у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються діти, які:

- проживають на території обслуговування гімназії №2;

- є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в гімназії №2;

- є дітьми працівників гімназії №2.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території

обслуговування гімназії №2, мають право на першочергове зарахування до

неї у порядку, визначеному законодавством.

1.23. До першого класу гімназії №2 зараховуються діти, як правило, із шести років. Зарахування здійснюється на безконкурсній основі.

1.24. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування всіх дітей.

1.25. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

- до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування гімназії №2 підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в гімназії №2, чи дітьми працівників гімназії №2;

- до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування гімназії №2, за результатами жеребкування, схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником гімназії №2;

- до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування гімназії №2, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується гімназією №2 та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

1.26. Діти зараховуються на вільні місця до гімназії №2 за умови подання до 15 червня необхідних документів.

1.27. Зарахування дітей до 2 – 4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

1.28. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до гімназії №2, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.

1.29. Для переведення здобувача освіти до гімназії №2, здобувач освіти чи один з його батьків або особа, що його замінює, має звернутися до керівника гімназії №2 щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) у довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

1.30. Здобувач освіти чи один із його батьків або особа, що його замінює, має подати до гімназії №2 заяву про зарахування та особову справу. В такому випадку наказ про зарахування здобувача освіти до гімназії №2 має бути виданий упродовж одного робочого дня з дня отримання документів.

1.31. Відрахування здобувачів освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.32. Інформація про закріплену за гімназією №2 територію обслуговування, спроможність гімназії №2, кількість учнів у кожному класі, наявність вільних місць, список зарахованих учнів оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

 

ІІ. Організація освітнього процесу

 

2.1. Освітній процес у гімназії №2 здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, їхніх особливих освітніх потреб.

Освітній процес організовується за такими циклами:

 • перший цикл початкової освіти - адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);
 • другий цикл початкової освіти - основний (3-4 роки навчання);
 • перший цикл базової середньої освіти - адаптаційний (5-6 роки навчання);
 • другий цикл базової середньої освіти - базове предметне навчання (7-9 роки навчання).

Освітній процес проводиться за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законом порядку.

2.2. Освітній процес у гімназії №2 організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.3. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою гімназії №2 у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, особливостей регіону тощо.

2.4. Тривалість уроків у гімназії №2 становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих – 40 хвилин, п’ятих - дев’ятих – 45 хвилин.

2.5. Тривалість канікул протягом навчального року становить  не менше 30 календарних днів.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Тижневий режим роботи гімназії №2 фіксується у розкладі навчальних занять, який затверджується директором гімназії №2.

2.6. Гімназія №2 планує свою роботу самостійно відповідно до освітньої програми, яка схвалюється педагогічною радою та затверджуються директором гімназії №2.

2.7. На основі освітньої програми гімназія №2 складає та затверджує річний навчальний план, у якому конкретизує перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) та кількість навчальних годин на тиждень.

2.8. Режим роботи гімназії №2 визначається ним на підставі чинного законодавства.

Гімназія №2 працює за освітніми програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України на рівні державних стандартів. Гімназія №2 може використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до чинного законодавства.

2.9. Освітній процес у гімназії №2 здійснюється за інституційною та індивідуальною формами навчання.

Гімназія №2 відповідно до чинного законодавства може укладати договори про організацію мережевої форми здобуття освіти з іншими суб’єктами освітньої діяльності.

2.10. Керівник гімназії №2 зобов'язаний вжити заходів для  ознайомлення здобувачів освіти та їх батьків або осіб, які їх замінюють, працівників гімназії №2 зі Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.11. Формування класів (груп), наповнюваність класів, створення інклюзивного класу, поділ класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів здійснюється директором гімназії №2 згідно з чинним законодавством.

Утворення інклюзивного чи спеціального класу та зарахування до нього здобувачів освіти  з особливими освітніми потребами здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, та комплексної оцінки  інклюзивно-ресурсного центру, що додається до заяви.

2.12. У гімназії №2 для здобувачів освіти 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, умов для організації харчування учнів можуть створюватись групи подовженого дня.

2.13. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом керівника  гімназії №2 на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Групи подовженого дня можуть відкриватися як за бюджетні кошти, так і за інші кошти, не заборонені законодавством.

2.14. Режим дня у групах подовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу, розглядаються педагогічною радою гімназії №2 і затверджується наказом директора.

2.15. Для здобувачів освіти груп подовженого дня організовується гаряче харчування, відповідно до встановлених норм як за кошти бюджету, так і за інші кошти, не заборонені законодавством.

2.16. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у гімназії №2 проводяться вивчення спеціальних курсів, курсів за вибором, індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття, відвідування занять у гуртках, творчих об’єднаннях, пошукова та навчально-дослідна робота.

У гімназії №2 можуть надаватися додаткові освітні послуги згідно з чинним законодавством.

2.17. Освітній процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

У гімназії №2 освітній процес поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною; поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології  навчання.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.

2.19. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.20. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених Кабінетом Міністрів України.

2.21. У гімназії №2 визначення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється відповідно до чинної системи оцінювання досягнень.

У разі запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання учнів, гімназією №2 визначаються правила переведення до системи оцінювання, визначеною законодавством.

2.22. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація.

2.23. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів гімназії №2, які завершили здобуття початкової та базової середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються Міністерством освіти і науки України.

2.24. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні гімназії №2 отримують такі документи про освіту:

- свідоцтво про початкову освіту;

- свідоцтво про базову середню освіту.

2.25. За особливі успіхи у навчанні, пошуковій, дослідницькій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення.

2.26. Види та форми заохочення і відзначення учнів у гімназії №2 визначаються Статутом та положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою гімназії №2.

2.27. Рішення про переведення, заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада гімназії №2.

2.28.  Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу гімназії №2. Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. 

2.29. Гімназія №2 відокремлена від церкви (релігійних організацій), має світський характер. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність гімназії №2.

2.30. Адміністрації гімназії №2, педагогічним працівникам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти, працівників гімназії №2 до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).  

Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій.

2.31. Дисципліна в гімназії №2 дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

 

ІІІ. Учасники освітнього процесу

 

3.1. Учасниками освітнього процесу в гімназії №2 є:

          - здобувачі освіти;

          - педагогічні працівники;

          - психолог;

          - бібліотекар;

          - батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

          - інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється гімназією №2;

          3.2. Статус учасників освітнього процесу гімназії №2, їхні права й обов’язки визначаються законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", правилами внутрішнього розпорядку закладу та рішеннями органів громадського самоврядування, даним Статутом.

3.3. Здобувачі освіти  мають право на:

 • якісні освітні послуги;
 • доступність і безоплатність початкової та базової середньої освіти;
 • вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою  гімназії №2;
 • доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • індивідуальну освітню траєкторію;
 • участь у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • участь у різних видах науково-пошукової діяльності;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії №2;
 • участь в обговоренні і внесенні власних пропозиції до освітнього процесу, дозвілля здобувачів освіти;
 • участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 •  справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 •  повагу людської гідності;
 •  отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;
 •  відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психологічного, фізичного насилля і булінгу тих, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання;
 • перехід до відповідного класу інших закладів освіти (можливий при наявності місць у закладі освіти);
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.4. Здобувачі освіти зобов'язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності) та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

          - систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку гімназії №2;

          - бережливо ставитися до майна;

          - дотримуватися моральних та етичних норм поведінки гімназії №2;

          - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, не забороненої чинним законодавством;

          - дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд;

-  дотримуватися академічної доброчесності.

3.5. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

3.6. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою інфраструктурою гімназії №2 у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами гімназії №2;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні гімназії №2;

- участь у роботі колегіальних органів управління гімназії №2;

- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

3.7. Педагогічні працівники зобов'язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

-  дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку гімназії №2, виконувати свої посадові обов’язки;

- повідомляти адміністрацію гімназії №2 про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників здійснюється директором гімназії №2. Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовим договором, який може бути виражений у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту. Трудові відносини регулюються трудовим законодавством та  законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

3.9. Педагогічні працівники гімназії  підлягають атестації один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Підвищення кваліфікації педагогів проводиться у формі курсів, семінарів, шляхом самоосвіти тощо.

3.10. За власним бажанням педагогічні працівники можуть проходити Сертифікацію.

3.11. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують вимоги Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку гімназії №2, неналежно виконують посадові обов’язки, умови колективного договору можуть бути звільнені з посади відповідно до чинного законодавства.

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством, колективним договором, трудовим договором гімназії №2.

3.13. Розподіл педагогічного навантаження працівникам гімназії №2  визначається згідно з чинним законодавством  і затверджується директором.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.14. Права і обов’язки інших працівників, технічного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку гімназії №2, посадовими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки для працівників тощо.

3.15. Батьки здобувачів освіти  або особи, які їх замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей;

- звертатися до гімназії №2, управління освіти Херсонської міської ради з питань навчання і виховання дітей;

- обирати освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у гімназії №2 та  позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини;

- отримувати інформацію про діяльність гімназії №2, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

- отримувати інформацію про діяльність гімназії №2, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

- подавати адміністрації або Засновнику гімназії №2 заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

3.16. Батьки або особи, які їх замінюють є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

- постійно дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України, навколишнього природного середовища та любов до України.

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку гімназії №2, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

- сприяти керівництву гімназії №2 у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в гімназії №2.

3.17. У  разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, гімназія №2 може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

IV. Управління гімназією

               

       4.1. Управління гімназією №2, у межах повноважень, визначених законами та цим Cтатутом, здійснюють:

- Засновник – Херсонська міська рада;

- управління освіти Херсонської міської ради, як уповноважений  орган управління Засновника;

- директор гімназії №2;

- педагогічна рада;

- загальні збори колективу;

- інші органи, передбачені чинним законодавством.

        4.2. Засновник гімназії №2:

          - може делегувати окремі повноваження управлінню освіти Херсонської міської ради;

- затверджує статут гімназії №2 та зміни до нього;

          - закріплює майно за гімназією №2 на праві оперативного управління;

          - затверджує обсяги фінансування гімназії №2, забезпечує утримання та розвиток його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

          - здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади, надає згоду відповідно до чинного законодавства на його реалізацію, безоплатну передачу, надання в оренду, у безоплатне користування,  списання з балансу;

          - приймає рішення про створення та ліквідацію структурних підрозділів, реорганізацію та ліквідацію гімназії №2, призначає ліквідаційну комісію;

          - не має права втручатися в діяльність гімназії №2, що здійснюється нею у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4.3. Управління освіти Херсонської міської ради здійснює управління гімназією №2 в межах своїх повноважень, а саме:

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт гімназії №2 у порядку, визначеному чинним законодавством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю гімназії

№2;

- забезпечує створення у гімназії №2 інклюзивного освітнього середовища;

- здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в гімназії №2; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в гімназії №2 та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

- контролює реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення її якості в гімназії №2;  

- укладає  та розриває строковий трудовий контракт із керівником гімназії №2 у порядку, визначеному законодавством;

- сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності освітнього процесу гімназії №2; 

 - координує організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу відповідно до вимог чинного законодавства;

- здійснює контроль за недопущення привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками в гімназії №2  в межах повноважень;

- контролює прозорість та інформаційну відкритість діяльності гімназії

№ 16, шляхом оприлюднення інформації на загальнодоступних ресурсах;

- здійснює атестацію педагогічних працівників на встановлення/підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння/підтвердження педагогічних звань;

-  сприяє сертифікації педагогічних працівників;

- сприяє професійному розвитку, підвищенню кваліфікації педагогічних працівників гімназії №2;

- контролює отримання документів про освіту та видачу їх здобувачам освіти гімназії №2;

- забезпечує контроль за проведенням державної підсумкової атестації в гімназії №2;

 - у разі реорганізації чи ліквідації гімназії №2 забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;      

-  реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами гімназії №2 в межах наданих повноважень.

4.4. Безпосереднє управління гімназією №2 здійснює директор, який несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність гімназії передбачену чинним законодавством.

 Посаду директора може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Призначення на посаду та звільнення з посади директора гімназії №2 здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради за результатами конкурсного відбору, проведеного відповідно до визначеного чинного законодавства.

Директор гімназії призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, відповідно до  чинного законодавства.

Директор гімназії №2 безпосередньо підпорядковується начальнику управління освіти Херсонської міської ради.

Права, обов’язки та відповідальність директора гімназії №2 визначаються законами України, цим Статутом та посадовою інструкцією.

Директор діє від імені гімназії №2, представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з юридичними та фізичними особами, у судах всіх інстанцій, і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством та Статутом.

4.5. Керівник гімназії №2 в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність гімназії №2;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності гімназії №2;

- призначає на посаду та звільняє з посади педагогічних та інших працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю гімназії №2;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування гімназії №2;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників гімназії №2;

- несе персональну відповідальність за результати діяльності гімназії №2, виконання покладених на гімназію завдань і здійснення ним своїх функцій;

- здійснює керівництво колективом гімназії №2, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умов для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує освітній процес;

- забезпечує контроль за виконанням освітньої програми, навчального плану,  рівнем досягнень здобувачів освіти у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі здобувачів освіти у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує права здобувачів освіти на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та  протипожежних норм, техніки безпеки;

- відповідає за  створення в гімназії №2 інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну, розумного пристосування та надання освітніх та корекційно-розвивальних послуг особам з особливими освітніми потребами;

- здійснює зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

          - затверджує освітню програму, робочий навчальний та річний плани роботи гімназії №2;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та використовування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх  виконання;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності гімназії №2 у межах повноважень, готує бюджетний запит на новий бюджетний рік  та подає до управління освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю гімназії №2;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування гімназії №2;

- забезпечує розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян і організацію виконання їх законних вимог;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

- відповідає за планування діяльності гімназії №2;

- здійснює розподіл і перерозподіл педагогічного навантаження відповідно до вимог, встановлених законодавством;

- контролює належне виконання посадових обов’язків педагогічними працівниками  та працівниками в гімназії №2, ведення діловодства;

- забезпечує збереження документації і майна гімназії №2;

- звітується про роботу гімназії №2 відповідно до вимог чинного законодавства;

- зупиняє рішення органів громадського самоврядування гімназії №2, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству та цьому Статуту; 

- укладає колективний договір з працівниками відповідно до чинного законодавства;

- застосовує дисциплінарні стягнення відносно працівників, які приймаються на роботу, та заохочує працівників  гімназії;

- забезпечує організацію здійснення фінансових операцій для реалізації мети, завдань та напрямків діяльності закладу освіти та відображення їх в бухгалтерському обліку при самостійному веденні фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку;

- розпоряджається коштами, майном і матеріальними ресурсами          гімназії №2  відповідно до вимог чинного законодавства та цього статуту, вчиняє інші дії, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю гімназії №2, які не заборонені законодавством України, у межах повноважень;

- укладає угоди в межах повноважень з юридичними та фізичними особами (у тому числі цивільно-правового характеру) щодо забезпечення належного функціонування гімназії №2, видає доручення;

- складає та подає статистичну звітність у визначеному законодавством порядку;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є гімназія №2, відповідно до чинного законодавства;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників гімназії №2;

- забезпечує створення у гімназії №2 безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

- з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в гімназії №2;

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в гімназії №2;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством;

4.6. Директор гімназії №2 є головою педагогічної ради.      

4.7. Педагогічна рада гімназії №2 є основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу освіти. Усі педагогічні працівники беруть участь у засіданнях педагогічної ради. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

4.8.  Педагогічна рада:

- схвалює стратегію розвитку гімназії №2 та річний план роботи;

- схвалює освітню  програму гімназії №2 та оцінює результативність її  виконання;

- формує систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти,  працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації гімназії №2;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом гімназії №2 до її повноважень.

4.9. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказами директора гімназії №2 та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

4.10. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд будь-які питання, пов’язані з освітнім процесом та діяльністю гімназії №2.

4.11. У гімназії можуть діяти:

-  органи самоврядування працівників гімназії №2;

-  органи самоврядування здобувачів освіти;

-  органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування  гімназії №2  є загальні збори колективу.

4.13. Делегати загальних зборів колективу з правом вирішального голосу обираються від:

- працівників гімназії №2 – зборами трудового колективу;

- здобувачів освіти гімназії – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів –  по 10 осіб відповідно: від працівників гімназії №2, здобувачів освіти і батьків.

4.14. Загальні збори колективу правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Загальні збори колективу проводяться не менше 1 разу на рік.

4.15. Інформація про час і місце проведення загальних зборів колективу гімназії №2 розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному веб-сайті не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

4.16.  Загальні збори колективу гімназії №2:

- заслуховують звіт директора гімназії №2;

- оцінюють діяльність директора гімназії №2;

- розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності гімназії №2;

- затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу;

- приймають рішення щодо стимулювання учасників освітнього процесу;

- можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту гімназії №2.

 

4.17. Учнівське самоврядування гімназії №2 діє з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.

Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.

Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати різноманітні форми і назви.

4.18. Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу освіти є загальні збори трудового колективу закладу освіти.

Загальні збори трудового колективу:

 • розглядають та схвалюють проект колективного договору;
 • затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;
 • обирають комісію з трудових спорів.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками гімназії №2.

4.19. Батьківське самоврядування гімназії №2 здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

 Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, гімназії №2, за інтересами тощо).

Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування гімназії №2.

Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням директора гімназії №2, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

4.20. Гімназія №2 може мати власну символіку, гімн, запроваджувати форму, що відображатиме специфіку освітнього процесу і створюватиме відповідний позитивний імідж.

4.21. Працівники гімназії №2 мають право брати участь в управлінні гімназії №2 через загальні збори колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, педагогічну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи гімназії №2, а також з питань соціально-економічних і трудових прав працівників. Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління гімназії №2 відповідно до законодавства. Гімназія №2 зобов’язана створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

4.22. Трудовий колектив гімназії №2 складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з гімназією №2.

4.23. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні гімназії №2, не може обиратися керівник гімназії №2. Повноваження цих органів визначаються законодавством України та колективним договором.

4.24. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією гімназії №2 регулюються колективним договором.

4.25. Колективний договір укладається відповідно до вимог чинного законодавства.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах трудового колективу не менш ніж один раз на рік.

4.26. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, оплати праці та соціального забезпечення працівників гімназії №2, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього статуту та колективного договору.

4.27. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

4.28. Працівники гімназії №2 провадять свою діяльність відповідно до статуту, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

V. Матеріально-технічна база

 

 

 

5.1. Матеріально-технічна база гімназії №2 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено на балансі закладу освіти.

5.2. Майно гімназії №2 є власністю територіальної громади міста і закріплено за закладом освіти на правах оперативного управління.

5.3. Гімназія №2, відповідно до чинного законодавства користується приміщеннями, обладнанням, землею і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їхньої охорони.

         5.4. Майно гімназії №2 становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші цінності, вартість яких відображується на балансі гімназії №2:

- нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, обладнання тощо;

- майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;

- інші активи, передбачені законодавством.

5.5. Списання основних фондів, оборотних коштів та інших цінностей проводиться відповідно до норм чинного законодавства.

5.6. Гімназія №2 не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном  без згоди Засновника.

5.7. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за гімназією №2 майна безпосередньо або через управління освіти міської ради, не втручаючись в діяльність гімназії №2.

5.8. Для здійснення освітньої роботи гімназією №2 може надаватися в користування або в оренду майно спортивних об'єктів, культурних, оздоровчих або інших відповідно до чинного законодавства.

5.9. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно гімназії №2 не підлягають вилученню, приватизації, та не можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

5.10. Відповідно до діючого законодавства, Державного акту на право

постійного користування земельною ділянкою від 03 березня 2006 №327707 та рішення Херсонської міської  ради  від 23 грудня 2005р.№ 1012 гімназія №2 має земельну ділянку

5.11. Об’єкти та майно гімназії №2 не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

 

VI. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність гімназії №2 здійснюється відповідно до законів України  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Бюджетного кодексу Українита інших нормативно-правових актів та  цього статуту.

 6.2. Фінансування гімназії №2 здійснюється за рахунок коштів державного бюджету шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

6.3. Фінансово-господарська діяльність гімназії №2  здійснюється на основі його кошторису.

6.4. Джерелами фінансування гімназії №2  є:

- кошти Засновника;

- кошти, отримані за надання додаткових освітніх послуг;

- добровільні благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- гранти вітчизняних та міжнародних організацій;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Доходи  гімназії №2 використовуються виключно для фінансування видатків на утримання гімназії №2, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених Статутом закладу.

6.5. Гімназія №2 може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.  

Платні послуги не можуть надаватися замість або в межах освітньої діяльності, визначеної освітніми програмами, навчальними планами і програмами.

6.6. Гімназія №2 не може жодним чином розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії №2 визначається законодавчими і нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію при управлінні освіти Херсонської міської ради.

6.8. Звітність про діяльність гімназії №2 здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.9. Гімназія №2 має право укладати угоди про співробітництво з закладами  професійно-технічної та вищої освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями.

6.10. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не втручаються в фінансово-господарську діяльність гімназії

№ 16, таке втручання здійснюється виключно у межах та у спосіб, передбачений законодавством України.

6.11. Збитки, завдані гімназії №2 внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

 

VIІ. Прозорість та інформаційна відкритість гімназії №2

 

7.1. Гімназія №2 забезпечує на своєму сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

- статут гімназії №2;

- ліцензія на провадження освітньої діяльності;

- форми навчання;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм (за наявності);

- структура та органи управління гімназії №2;

- кадровий склад гімназії №2 згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в гімназії №2, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у гімназії №2;

- мова освітнього процесу;

- територія обслуговування, закріплена за гімназією №2 Засновником;

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

- матеріально-технічне забезпечення гімназії №2;

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність гімназії №2;

- правила прийому до гімназії №2;

- умови доступності гімназії №2  для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати (при наявності);

- правила поведінки здобувачів освіти;

- план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в гімназії №2;

- порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в гімназії №2;

- порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в гімназії №2 та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

- інша інформація, передбачена чинним законодавством.

7.2. Гімназія №2 оприлюднює на своєму сайті інформацію про кошторис, фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

VIІІ. Діяльність гімназії №2 у рамках міжнародного співробітництва

 

8.1. Гімназія №2 має право:

- укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, організаціями, фондами, товариствами тощо за напрямами діяльності закладу;

- встановлювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін творчими учнівськими та педагогічними колективами.

8.2. Адміністрація гімназії №2  здійснює підбір і несе відповідальність за підготовку і оформлення працівників та учнів для направлення їх за кордон з метою обміном досвідом, участі в різних заходах, конкурсах, оглядах, змаганнях, фестивалях, олімпіадах та інше.

8.3. За умовами самостійного ведення фінансової, господарської діяльності гімназія №2 може в установленому порядку здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, укладати угоди з іноземними юридичними і фізичними особами.

8.4. Навчальне обладнання, прилади, що надходять із-за кордону для   гімназії №2, проходять оформлення відповідно до чинного законодавства.

 

 

IX. Контроль за діяльністю гімназії

 

9.1. Реалізацію державної політики у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства здійснює Державна служба якості освіти України та її територіальний орган.

9.2. Контроль за статутною діяльністю та ефективним використанням майна, здійснюється Засновником, управлінням освіти Херсонської міської ради, органами громадського самоврядування в межах повноважень.

9.3. Формами заходів державного нагляду за освітньою діяльністю гімназії №2 є плановий (позаплановий) інституційний аудит закладу та позапланова перевірка.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов, що проводиться один раз на 10 років.

Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою Засновника, управління освіти Херсонської міської ради, директора гімназії

№ 16, педагогічної ради, загальних зборів (конференції) колективу.

 9.4. Гімназія №2 може пройти громадську акредитацію згідно з чинним законодавством.

Успішні результати громадської акредитації засвідчуються сертифікатом, а гімназія №2 вважається такою, що успішно пройшла інституційний аудит у плановому порядку.

9.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах гімназії №2, управління освіти Херсонської міської ради та органу, що здійснював інституційний аудит.

 

X. Реорганізація або ліквідація гімназії №2

 

10.1. Припинення дії гімназії №2 здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

10.2 Рішення про перепрофілювання  гімназії №2  приймає його  Засновник.

10.3. У випадку реорганізації гімназії №2 вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.4. Ліквідація гімназії №2 здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником, а у разі припинення діяльності гімназії №2  за рішенням суду – ліквідаційною комісією, яка призначена цими органами.

10.5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також термін для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

10.6. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості гімназії №2.

10.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління гімназії №2.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії №2 і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені  гімназії №2, що ліквідується.

10.8. Претензії кредиторів до гімназії №2, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.

10.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.10. . При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) гімназії його працівникам і здобувачам освіти гарантовано дотримання їх прав та інтересів, відповідно до чинного законодавства.

 

XI. Заключні положення

 

Цей статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Cтатуту вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з моменту їхньої державної реєстрації.

 

 

Міський голова                                                             Володимир МИКОЛАЄНКО